Vi byder dig velkommen til Haderslev Handicap Idræts hjemmeside.

Det er hjemmesidens formål til stadighed at være stedet, hvor du kan finde de seneste nyheder. Vi håber, at du med jævne mellemrum vil kikke forbi her på siden for at finde nyttige oplysninger om foreningens arbejde og aktiviteter.

Foreningen blev stiftet den 15. maj 1979. Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts - Forbund, Danmarks Idræts – Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Foreningen har ca. 70 medlemmer.

Vi ønsker, at siden skal være så god som mulig, så hvis du har ideer eller ting, som du kunne tænke dig at have på siden, så er du velkommen til at kontakte os.

Bestyrelsen byder dig velkommen.

Bestyrelsen

Generalforsamling H.H.I – Foreningen for dem med særlige behov

Mandag den 14. marts 2016, kl. 19.00

i Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev…

 

Referat

 

1.      Valg af dirigent
Preben Schmidt blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt varslet.

2.      Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden roste ildsjælen, Brian Jensen, som yder en masse til foreningen. Senest har han også været med til at arrangere en støttekoncert, hvor overskuddet tilfalder foreningen. Økonomisk har det også været et godt år for foreningen. Da man i sin tid skiftede navn, håbede man på, at det ville tiltrække flere medlemmer. Man har fået sponsoreret nogle midler, som blevet brugt til en tur til Legoland. Afdelingslederen fra hockey har modtaget Lions Sophies Kilde Prisen.

Forårsfesten er en tradition, og igen var der fin tilslutning til arrangementet. Man håber på at kunne afholde et arrangement til august igen og håber på god tilslutning. Formanden bad de om fremmødte medlemmers holdning til sådan et arrangement. Man håber også på at kunne lave et arrangement på gravene den 18. juni, hvor alle foreningens idrætter er repræsenteret.
 
Boccia har klaret sig godt i 2015 med flere medaljer igennem året. Bordtennisafdelingen har desværre fortsat ikke haft aktiviteter. Børneidræt har haft boldspil og venskaber på programmet, men i sommeren blev man nødt til at lukke ned for aktiviteterne pga. for få deltagere. Hockey har i 2015 haft 10 års jubilæum og ellers en spændende sæson bl.a. med stævne i Hammelev. Svømning – tilslutningen er faldet til denne aktivitet, der er nu kun 5-7 svømmere om fredagen. Formanden efterlyser medlemmernes  tilkendegivelser om fortsættelse af aktiviteten. Bowling – bowlingcentret er blevet mere handicapegnet. Man håber på flere deltagere.

Bestyrelsen har efterlyst medlemmer til at skrive i Klemå, men desværre uden resultat, så man risikerer, at bladet ikke kan bestå. Foreningen har en fin hjemmeside, men det tager meget tid at vedligeholde den. Bestyrelsen efterlyser kommentarer til hjemmesiden og facebook siden. Medlemstallet er faldende i foreningen og man er åben for forslag, der kan fremme antallet af medlemmer. Der var ros til pressen, som er flittige til både at tage billeder og skrive om foreningen.

Bestyrelsen fungerer godt, og der er nogle gode debatter til møderne. Bestyrelsen har brugt mange ressourcer på at søge midler til foreningen, og det har været en succes. DHIF har meddelt, at kørselstilskuddet halveres i 2016, og kommunens tilskud reduceres også, så der vil fortsat behov for at søge midler fremover. Tak til regnskabsføreren og revisorerne for jeres indsats i det forgangne år. Haderslev Kommunes idrætsforeningerne mødes 2 gange årligt med idrætskonsulenten fra DHIF til gensidig sparring.

Diskussion i plenum:
Spørgsmål til generalforsamlingen om sommerarrangement: Der var tilkendegivelse om, at det var en god ide. Ift. svømning diskuteres, om svømning skal lukkes ned. Fredag er måske ikke den bedste aften til den aktivitet, og det nævnes, at vandet er meget koldt. Det er ikke muligt at få svømmehallen andre dage end fredag aften og lørdag formiddag. Det foreslås, om man kan lave samkørsel til Vojens. Det besluttes, at aktiviteten lukkes ned, når forårssæsonen afsluttes.

Beretningen blev godkendt.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse
Regnskabsføreren fremlagde regnskabet. Der er et lille overskud på kr. 7.482,39 i 2015. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

4.      Indkomne forslag – herunder kontingent

-          Bestyrelsen har et forslag om en forhøjelse på 25 kr. pr. stævne
Der forventes et betydeligt underskud i hockey i den kommende sæson, hvilket er begrundelsen for forslaget om forhøjelsen. Forslaget blev vedtaget.

-          Sponsorater: Der blev stillet forslag om et sponsorat på kr. 10.000,-, men så skal man reklamere for Pias Sexshop. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

5.      Valg til bestyrelsen
På valg var:

  1. Majbritt Mattich: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).
  2. Jette Jakobsen: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).
  3. Lars Jørgensen: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).
  4. Kurt Koch: bestyrelsesmedlem (for 2 år).

Alle 4 personer blev genvalgt.

 

  1. Valg af suppleanter. På valg var:
  2. Svend Andersen. Genvalgt.
  3. Suppleant: Kent Bryhl blev valgt.
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg var:
  2. Preben Schmidt blev genvalgt som revisor.

j.        Svend Aage Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

6.      Eventuelt
Der diskuteres om manglende informationer omkring et bocciastævne. Det får den bocciaansvarlige og formanden styr på fremover.

 

Generalforsamlingen erklæredes for afsluttet.

 

Lykke Guldbrandt, DHIF

Referent

15.03.16

Nyhed Hockey

Hockey for dem med særlige behov spiller 3 stævner i region Syd Danmark som afholdes over 1 weekend, lige fra Syd til Nord i løbet af en sæson, som starter i november til marts/april.

Ved dette Region mesterskaberne i lundeskov d. 29 – 30 marts 2014 havde
” H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov”  4 hold med i alt 30 personer.

Det blev til resultaterne at B - holdet fik sølv, C - holdet fik bronze, D - holdet fik Guld og E – holdet fik Bronze. Det betød så, at B – holdet og D- holdet og E – holdet gik videre til Forbundsmesterskabet. 

Danmarksmesterskaberne, som i år afholdes i Grinsted i weekenden d. 3 – 4. maj 2014. 

Til medlemmer af H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov

Der indbydes hermed til

ordinær generalforsamling
Mandag den 17. marts 2014, kl. 19.00 
i Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev…

 

med følgende dagsorden:

 

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

     3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse.

Ønsker man at gennemse regnskabet inden generalforsamlingen, kan dette rekvireres ved formanden, evt. specifikke spørgsmål skal være kassereren i hænde senest den 1. marts 2014.

     4. Indkomne forslag – herunder kontingent.

     5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

               -   Jette Jakobsen: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).

               -   Lars Jørgensen: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).

               -   Kurt Koch: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).

              Alle 3 bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg.

              Marianne Søndergaard trådte ud af bestyrelsen i år 2013 efter en periode på 1 år, og derfor skal der 

              vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.

 

               Valg af suppleanter. På valg er:

               -   Svend Andersen.

               -   Karin Petersen.

 

               Svend og Karin er villige til at modtage genvalg.

 

               Valg af Bilagskontrollant og Bilagskontrollantsuppleant. På valg er:

               -   Preben Lorensen.

           - Majbritt Mattich.

 

               Begge er villige til at modtage valg.

 

     6. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde

senest søndag den 9. marts 2014.

 

Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe/kage og sodavand.

 

Støt op om klubben. Vær med denne aften, det er her, at du kan være med til at bestemme, hvordan din klub skal udvikle sig fremover.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forårsfesten den 1. juni 2013

Af. Kurt Koch

HHI – Foreningen for dem med særlige tilbud afviklede den traditionelle forårsfest, lørdag den 1. juni 2013 i tidsrummet kl. 11.00-16.00. Prisen var 100,00 kr. for medlemmer samt 130,00 kr. for ikke-medlemmer.

I år var der dog ændret noget på festens koncept, som for første gang – men sikkert ikke for sidste – blev afviklet på det grønne areal bag Favrdalhallen i den nordøstlige del af Haderslev.

Rigtig mange medlemmer – men også ikke-medlemmer - var mødt frem på denne første sommerdag, der også blev meget varm og næsten helt uden regn. Faciliteterne og de ydre faktorer – så som vejret – var altså ganske optimale til denne forårsfest. Antallet af fremmødte nåede således op på godt og vel 40 personer, hvilket var fantastisk flot.

Arrangementet begyndte med, at formanden – Mogens Jensen - bød velkommen til de mange, der var mødt frem. Indledningsvis fortalte han om dagens program, der ville bestå af nogle sjove opgaver for børnene, mens der ville være petanque for de voksne.

Kl. 13.00 ville der så blive tilbudt lækker spisning med pattegris og alt muligt tilbehør. Denne del ville Johnny Mark Jensen fra Vojens stå for sammen med en anden person, og det viste sig at blive rigtig godt.

Efter velkomsttalen blev børnene inddelt i hold af 2 personer, og de enkelte hold havde stor fornøjelse med løsningen af opgaverne, og vinderholdene fik blandt andet uddelt Kløftens Festival T-shirts. Alt i alt forløb det virkelig fint.

De voksne morede sig også med et spil petanque, og vinderen af det spil, hvor der gjaldt om med en kugle at komme nærmest den lille kugle, vandt et gavekort.

Tillykke til vinderne blandt såvel børnene samt de voksne.

Inden spisetid var der nogle af de fremmødte, der spillede fodbold, og det hyggede de sig vistnok ganske godt med.

Herefter var der så spisetid, og maden var virkelig god. Vejret var varmt og solrigt, så vi kunne fint sidde ude i den grønne natur og nyde den sammen med de medbragte drikkevarer…. Men, så begyndte der pludselig at komme store og mørke skyer på himlen, og det varede ikke længe, før end det begyndte at tordne – og de første regndråber faldt også.

Vejrudviklingen gjorde, at folk søgte læ inde i Favrdalskolens kantine, som vi også have til rådighed, såfremt vejret ville blive dårlig. Der var dog nogle få personer, der blev siddende udenfor, og det viste sig heldigvis, at det kun blev til nogle få dråber regn.

Klokken var nu efterhånden blevet omkring 14.30, og der var så nogle af de fremmødte, der valgte at sige tak for i dag og derefter tog hjem. Andre personer blev dog siddende indtil hen imod kl. 16.00.

Alt i alt kan man konstatere, at det var en rigtig god forårsfest med mange fremmødte, god og lækker mad og dejlig, social samvær. Vejret var generelt smukt, varmt og solrigt, men dog afsluttende med en anelse regn og torden.

Bestyrelsen siger tak for det store fremmøde samt tak til alle jer, der hjalp til med at give en hånd ved gennemførelsen af arrangementet. En speciel stor tak til Johnny Mark Jensen for den lækre mad og buffet.

Ligeledes vil bestyrelsen gerne høre såvel ros som ris om årets forårsfest fra jer, der var med, således at vi kan forberede os på, hvordan vi fremover kan planlægge noget sådant.

 

Boccia – Medaljer ved Forbundsmesterskaberne i Taulov ved Fredericia

H.H.I – Foreningen for dem med særlig behov. Var til boccia stævne I weekenden d. 6 – 7 april har boccia været til stævne  Nu har vi været til stævne i Taulov vi var 2 hold af sted. Et  i A-rækken som spillede sig til en 1. plads ved Morten Rasmussen og Svend Andersen. Det andet hold vi havde med, bestod af  Carsten Jensen og John Fogh som spillede sig til en 2. plads. Begge hold går videre til FM som spilles i  Sommersted den 4-5 april.

Lidt nyt fra svømning

Vi er blevet er nu mellem 15 – 20 personer hver gang. Dette gør så vi deler svømmehallen op, så der er plads til leg, og plads til svøm og hygge snak. Vi er sluttede denne efterårssæson den 30. november 2012. vi opstarter igen den 25. januar 2013.

Generalforsamling

Haderslev Handicap Idræt afholder generalforsamling,
mandag den 18. marts 2013, kl. 19.00.

Klik på billedet for at hente indkaldelsen

Regnskabsfører

Haderslev Handicap Idræt har indgået aftale med Flemming Rasmussen om at han er foreningens regnskabsfører.  

En stor tak til Flemming Rasmussen fordi han har indvilliget i at fungere som foreningens regnskabsfører. 

Ved økonomiske forhold kan der rettes henvendelse til Formanden Mogens Jensen på mail formand(at)hh-if.dk

 

Forårsfesten 2012

Så er der kommet billeder ind fra forårsfesten 2012 hvor der var samlet 35 deltagere.

Klik her for at se flere billeder

Billeder fra første cykeltur

Nu har vi haft gang i vores cyling i et stykke tid og vi er fast en lille gruppe som cykler hver mandag.

Vi cykler små og lange ture.

Kom og vær med

Cykling er en velegnet og alsidig form for motion, en tur på cyklen giver en dejlig oplevelse, man kommer ud i naturen, man følges med andre og har det godt bagefter.

Bare for at fortælle hvor vigtigt det er at have cykelhjelm på viser følgende historie: Et af vores medlemmer var den anden dag på vej hjem (ikke fra vores cykeltur) og var så uheldig at blive ramt af en bil, vedkommende væltede, cykelhjælpen tog heldigvis fra, så vedkommen fik heldigvis kun nogle få skrammer og en slem forskrækkelse. Godt at der ikke skete mere.

Nyhed boccia

John Fogh er blevet udtaget til Nordisk mesterskab i Boccia, . Som foregår i Sverige i Varberg 9 – 12 maj 2014.

Fastelavn 2012

Fastelavn festen i år var igen en stor succses.

Der var som godt fyldt helt op med deltager og alle hyggede sig strålende. Der blev leget forskellige lege og der blev slået katten af tønden.

Der var god stemning og efter alle legene var vel overstået, fik man kaffe og fastelavns boller.

Der skal lyde tak til alle de frivilige som har været med til at hjælpe med at få ryddet op og stillet op.

Glæder os til at se jer alle næste år.

 

se billeder fra festen ved at klikke her

 

Jacob Mørch

Lidt nyt fra svømning

Vi er ikke så mange i svømmehallen lige nu. Dette gør også der er mere plads til at lege på og så er hallen delt op så der er plads til at både lege og svømme. Vi slutter denne forårssæson den. 27. april 2012. vi opstarter igen den. 24. august 2012.

00088533

Haderslev Handicap Idræt,

CVR nr,  28172257

.

 

.